પ્રત્યેક દિશાઓથી અમને શુભ અને સુન્દર વિચાર પ્રાપ્ત થાઓ.
SHREE H. J. HIGH SCHOOL - LILAKHA
At. Lilakha, Via. Gomta, Ta. Gondal, Di. Rajkot.Pin.360320
Detail of Institute
History
Message
Achievements
Our Leader
Library
Computer Lab
Play Ground
Sports Equipment
Prayer Hall
Class Rooms
Staff Rooms
Science Lab
Other Facility
 
Topper List
List of Holidays
Useful Websites
Syllabus
Calendar